Uudised » Liidu otsused » Eesti Saalihoki Liidu üldkoosoleku protokoll

Aeg: 21.06.2011 kell 16.00-20.30

Koht: AS Salome Auto koosolekute saal (Kadaka tee 42c, Tallinn)

Osalejad: Hääleõiguslikke hääli 25 (koos volitustega), külalisi 3 – Piret Sapp, Janno Kaur, Argo

Raudsepp (vt. lisa registreerimisleht)

Päevakord:

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2) Päevakorra kinnitamine

3) Liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine, võlglased- juhatuse ülevaade

4) Tagasivaade tegevusaastale

5) ESHL majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine

6) ESHL 2011.a. eelarve ja tegevussuundade kinnitamine

7) ESHL 2011-2015 arengukava vastuvõtmine

8) ESHL liikmete arupärimisele vastamine

9) Koondise treenerite valimise kriteeriumid

10) Eesti 2011/12 meistrivõistluste läbiviimise kavatsuste tutvustus ja arutelu

11) Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1: Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

T. Teesalu tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks A. Lillepalu. P. Sapp tegi ettepaneku valida

üldkoosoleku protokollijaks Janno Kaur. Küsimus juhatuselt üldkoosolekul osalejatele, et kas on

probleem kui külaline on protokollija. Vastu ei ole keegi. Ettepanek häältelugemise komisjoni mitte

valida. Ettepanek vastu võetud.

Otsustati:

1.1 Valida koosoleku juhatajaks A. Lillepalu ja protokollijaks J. Kaur.

Poolt: kõik üldkoosolekul osalenud volitatud esindajad

Vastu:0

Erapooletuid:0

Päevakorrapunkt 2: Päevakorra kinnitamine

A. Lillepalu tegi ettepaneku päevakord kinnitada. Ettepanek (Piret Sapp) võtta päevakorrast välja

arengukava vastuvõtmine ja 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamise punkti ning 2011.a. eelarve

kinnitamise punkte käsitleda informatiivsena, sest osad üldkoosoleku liikmed ei ole materjale enne

üldkoosoleku toimumist saanud ning kohapeal nii olulise materjaliga tutvumiseks ei ole piisavalt

aega. Materjale ei ole saanud meili teel Tamsalu EBE, Viskoosa SK, Järvamaa Saalihokiklubi, Tartu

Ülikooli Spordiklubi, Viljandi Saalihokiklubi, Koeru Spordiklubi ja Eesti Maaülikooli Spordiklubi. T. Teesalu kinnitas, et ühine meil koos materjalidega saadeti kõikidele liikmetele (saadetud meil on  koosolekul ette näidatud ning selles on märge, et materjalid on lisatud nimetatud meilile) 15-ndal juunil liidule teada olnud ametlikele meiliaadressidele,v.a Los Toros ja SK Liider, kelle aadresse spordiregistris ei ole. Ettepanek (Riive Tamm)- juhatuse poolt märkida järgmistel kordadel mailile, et palun kinnitada maili kättesaamist liikmete poolt.

Ettepanek (Piret Sapp) tõsta päevakorrapunkt -ESHL liikmete vastvõtmine ja väljaarvamine

kolmandaks päevakorrapunktiks, et kõik osalejad teaksid, kes on uued liikmed ja kes on välja arvatud

liikmete hulgast. Ettepanek arvesse võetud ilma hääletamiseta.

Otsustati:

2.1 Kinnitada päevakord juhatuse poolt ette antud kujul

Poolt: 17 (9 volitustega)

Vastu: 7

Erapooletu: 1

2.2 Edaspidiseks segaduste vältimisteks juhatusel suhelda liikmesklubidega ja korrastada

liikmesklubide meiliaadressid, et info jõuaks õigele adressaadile. Juhatusel märkida saadetud

mailidele juurde, et palun kinnitada maili kättesaamist. Kui vastust tulnud ei ole maili saajalt klubilt,

siis kontrollida üle, kas mail on ikka kätte saadud.

Poolt: kõik üldkoosolekul osalenud volitatud liikmete esindajad

Vastu:0

Erapooletuid:0

Päevakorrapunkt 3: Liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine, võlglased- juhatuse ülevaade

Sõna saab A. Lillepalu. ESHL uuteks liikmeteks on juhatuse otsusega vastu võetud Viljandi

Saalihokiklubi, Valga Saalihokiklubi ja Tartu Saalihokiklubi. Probleemsetele klubidele on aega antud 30.-nda septembrini, et võlgnevused tasuda ja dokumendid korrastada enne uue hooaja algust. Vastasel korral neid mängima ei lubata. ESHL juhatuse otsus mitte lubada võlgnikke Eesti meistrivõistlustele. Ainus ML võlgnik hetke seisuga on Jõgeva Tähe ning suhtluses Tähega on

püütud võlga kätte saada või  teha kokkulepet.

Ettepanek (Piret Sapp) ESHL juhatusele, võlgnikega tegeleda koostades maksegraafikud ja kirjalikud

kokkulepped. Samuti analüüsida juhatusel, miks makseraskused tekkinud on. Ehk on vaja Eesti MV

osalusmaksete tähtaegu muuta või hajutada pikema perioodi peale.

Ettepanek (Piret Sapp) ESHL juhatuse otsused ja protokollid (mis sisaldavad juhatuse koosviibimisi),

samuti üldkoosoleku protokollid peaksid ESHL kodulehel olla kõigile kättesaadavad.

Ettepanekud juhatuse poolt teadmiseks võetud ilma hääletuseta.

Päevakorra väliselt Jaanus Kallionile kutsetunnistuse üleandmine.

Otsustati:

3.1 Võtta informatsioon teadmiseks

Poolt: Kõik üldkoosolekul osalejad

Vastu:0

Erapooletud:0

Päevakorrapunkt 4: Tagasivaade tegevusaastale

A. Lillepalu ülevaade eelmisest tegevusaastast. Eesti MV tasandil võib arengutega rahule jääda.

Meeste MM-i 7. koht oli hea tulemus. Naised MM kvalifikatsioonist edasi ei saanud, juunioride

koondis samuti edasi ei pääsenud – sellega ESHL rahule ei jäänud.

Sõna saab T. Teesalu. Ülevaade tegevusaastast.

Analüüs koondiste esinemise kohta puudub. 14. juuni ESHL juhatuse koosolekul Risto Lall lubas naiste

koondise analüüsi esitada, kuid see jäi Risto Lalli puudumisel tegemata. Selleks peaks juhatus uuesti

kokku tulema, et koondiste analüüs saaks tehtud.

Noorte mv on peetud eelarvest tulenevalt. Koolitusi ja laagreid sai korraldatud U19 koondisele,

selleks oli eelarves raha olemas. T. Savi lisab, et noorte mv kipuvad minema miinusesse, sest kasvanud on saaliüürid ja muud kulud. Väga raske on leida uusi klubisid mängima, kuigi huvilisi on palju. Probleemiks on mööda Eestit ringi sõitmine, et etappidel osaleda. Huvi on üles näidanud Saaremaa ja Võrumaa koolid/klubid. T. Savi  arvates jääb uute klubide liitumine noorte mv just treeneri või juhendaja taha, sest antud töö nõuab pühendumist, lausa fanatismi. Eraldi projekte selles suunas tehtud ei ole, et taotleda lisaraha. Projektid on tehtud juunioride koondiste tarvis ja see on ESHL prioriteediks.

T. Teesalu lisab, et tegevus noortega käib ka Eesti Koolispordi Liidu tasandil, rahvaliiga tasandil.

Komisjonide töö puudulik, koondiste aruanded treenerite poolt esitamata. Komisjonide töö ei

aktiviseerunud, sest juhatuse poolt jäid komisjonide ülesanded paika panemata ja komisjoni liikmed ei suhelnud omavahel. Initsiatiiv oli mõlemalt poolt puudulik.

Ettepanek (Piret Sapp): Noorte, naiste ja meeste koondiste analüüsid treenerite poolt edastada

kõikidele klubi esindajatele enne uue hooaja algust. Informatsioon juhatusel teadmiseks võetud.

Otsustati:

4.1 Võtta informatsioon teadmiseks

Poolt: Kõik üldkoosolekul osalenud volitatud esindajad.

Vastu:0

Erapooletud:0

Päevakorrapunkt 5: ESHL majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine

T. Teesalu tegi ülevaate majandusaasta aruandest ja tegevusaruandest. T. Teesalu tegi lühikese ülevaate, kajastades maj. aasta aruande koostanud raamatupidaja kokkuvõtet. Tema sõnul oli tulem küll negatiivne, kuid see on täiesti normaalne ja lubatud. Kontrollitud revidendi poolt.

Negatiivne tulem on tekkinud Eesti koondise osalemisest MM-l, sest koondise vajadused oli tarvis

rahuldada täies ulatuses.

Ettepanek (T. Mölder) 2012 majandusaasta aruande kinnitamise üldkoosolek peaks olema teada

juba varem, mitte nädal enne koosoleku toimumist. Nii saab vältida probleemi, kus paljudele pole

info kohale jõudnud.

T. Teesalu vastab, et üldkoosoleku toimumisest on teavitatud vastavalt põhikirjale 2 nädalat varem ja materjalid on saadetud nädal aega varem.

Ettepanek juhatuse poolt teadmiseks võetud ilma hääletuseta.

Otsustati:

5.1 Kinnitada 2010 a. majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.

Poolt: 17 poolt (9 volitustega)

Vastu: 5 vastu

Erapooletuid: 2 erapooletut

Koosolekult lahkus Risto Lall.

Päevakorrapunkt 6: ESHL 2011.a. eelarve ja tegevussuundade kinnitamine

T. Teesalu tulude poolelt toob esile ml peasponsori leidmine paf.com näol, kelle toetus on

kaheosaline – 2/3 sellel ja 1/3 järgmisel aastal. ESHL peab leidma lisaraha meeste ml kohtuniketasu

tõstmiseks.

Ettepanek (P. Sapp) juhatusel koostada detailne eelarve seletuskiri , lisada see eelarve juurde ja saata

kõikidele liikmetele.

T. Teesalu- alaliit lähtub materjalide ettevalmistamisel teiste alaliitude praktikast ja eeskujudest ning juhatuse arvates on ettevalmistatud dokumendid korrektsed.

Ettepanek (P. Sapp) eelarves tekitada eraldi kulu rida regionaalse noorte saalihokitegevuse

arendamiseks. ESHL võiks kuulutada välja konkursi saalihoki propageerimiseks piirkondades.

Ettepanek (T. Teesalu) 5 % EMV täiskasvanute võistkondade osavõtutasude tuludest arvestada

noorte saalihokiprojektide läbiviimiseks.

Ettepanek (T. Teesalu) Jõgeva Tähest Marko Saksing on teinud ettepaneku, et kõikidel meistriliigas

mängivatel võistkondadel on kohustus omada noortevõistkondi. Võistkond, kellel ei ole see punkt

täidetud, maksab EMV osavõtutasu suurema koefitsendiga. Selle ettepanekuga tuleks edasi töötada.

Samuti võistkonnad, kes toovad sisse välismängijad, võiksid tasuda iga mängija eest pearaha, mis

läheb konkreetselt noortespordi arenguks.

Otsustati:

6.1 Korrigeerida eelarve projekti 2011, nii et 5 % EMV täiskasvanute võistkondade osavõtutasude

tuludest arvestada noorte saalihokiprojektide läbiviimiseks.

6.2 Kaaluda võimalust lisada eelarvele juurde tulude/kulude seletuskiri, mida soovis P. Sapp.

6.3 Kinnitada eelarve 2011 projekt ja tegevussuunad (lisatud eraldi failid) koos parandustega.

6.4 Töötada juhatusel edasi M. Saksingu ettepanekuga ning tulla välja konkreetsete ettepanekutega.

Poolt: kõik koosolekul osalenud volitatud liikmed.

Vastu:0

Erapooletuid:0

Koosolekult lahkusid 2 Kallioni.

7) ESHL 2011-2015 arengukava vastuvõtmine

Juhatuse poolt ettepanek päevakorras seda siiski mitte käsitleda, sest üldkoosoleku läbiviimise aeg

on läinud pikale.

Otsustati:

7.1 Mitte käsitleda arengukava käesoleval koosolekul

7.2 Juhatusel saata arengukava projekt peale tänast üldkoosolekut kõikidele liikmesklubidele

täiendamisteks ja ettepanekute/tagasiside saamiseks. Liikmed teevad oma ettepanekud hiljemalt

1. septembriks.

7.3 Kutsuda juhatusel kokku üldkoosolek arengukava aruteluks enne arengukava kinnitamist.

Poolt: kõik üldkoosolekul osalenud liikmesklubide volitatud liikmed.

Vastu:0

Erapooletuid:0

8) ESHL liikmete arupärimisele vastamine

ESHL liikmed on saatnud arupärimise juhatusele eelnevate aastate eelarvete kinnitamise

juhatuse töö, juhatuse ja kontrollorganite valimise protokollide esitamise vajaduse kohta.

T. Teesalu märkis, et 2010.a. on üldkoosolek eelarve kinnitanud 2010.a. suvel. Samal koosolekul,

kui kinnitati 2009.a. majandusaasta aruanne. 2008.a. ja 2009.a. eelarved on jäänud üldkoosoleku

poolt kinnitamata, kuna sel perioodil kasutati projektipõhiseid eelarveid.

Revident on kinnitatud pikemaks perioodiks kui aasta (viieks aastaks alates 2008-ndast).

P. Sapp tegi ettepaneku hakata aastaeelarvet kinnitama varem. Kui riigi rahad on selgunud

hiljemalt märtsiks/aprilliks, siis selleks ajaks peaks olema ka liidu eelarve vastu võetud olema.

Ei ole loogiline, et eelarve kinnitatakse siis, kui pool aastat on möödas. Juhatuse poolt peaks

olema eelarve projekt valmis hiljemalt veebruaris.

Ettepanek (P. Sapp) määratleda juhatuse liikmete s.h. presidendi funktsioonid ja tööülesanded

ning vajadusel juhatuse arvu suurendada, et töökoormust vähendada. Saata liikmetele ülevaade

mailidele, kes juhatuse liikmetest millega tegeleb.

M. Aab: tööjaotus on paigas ja kirjas ka kodulehel

Ettepanek (P. Sapp) president peaks leidma aega ka noortevõistkondade finaalides kohal olemiseks.

See annab väga hea tagasiside nii noortele kui ka toetajatele.

Otsustati:

8.1 Võtta informatsioon teadmiseks ning juhatusel eelpool tehtud ettepanekutega arvestada.

Poolt: kõik üldkoosolekul osalenud liikmesklubide volitatud esindajad

Vastu:0

Erapooletud:0   

Päevakorrapunkt 9: Koondise treenerite valimise kriteeriumid

T. Teesalu märkis, et korraldatakse avalik konkurss koondise peatreenerite ja nende team’ ide

leidmiseks. Igal kandidaadil tuleb esitada visioon koondise ettevalmistuskavast ja eesmärkidest.

Ettepanek (T. Mölder) ML meeskonda treenerid ei tohi olla ametis peatreenerina 2 võistkonna juures.

Küsimus on eelmist hooaega silmas pidades tõstatatud TTÜ ja Saku Fortuna treeneri R. Lalli suhtes.

Ettepanek (T. Laur) saalihoki reeglitest kinni pidada. Näiteks ühtse vormi sh. püksid, särk ja sokid

olemasolu jne. Ettevalmistus selles osas tuleb teha ka kohtunikele.

Ettepanek (M. Mekk) MV ajakavad tuleks saata osalejatele augustis. Registreerimise tähtaeg tuua

varasemaks.  Viimased arvamused ei puutu sellesse päevakorrapunkti.

Otsustati:

9.1 Juhatusel välja töötada kriteeriumid koondise treenerite valimiseks ning arvestada üldkoosolekul

tehtud ettepanekutega

Poolt: Kõik üldkoosolekul osalenud liikmesklubide volitatud esindajad

Vastu:0

Erapooletuid:0

Päevakorrapunkt 10: Eesti 2011/12 meistrivõistluste läbiviimise kavatsuste tutvustus ja arutelu

Juhatuse ettepanek: käsitleda teemat järgmisel koosolekul, kuna aeg on hiline.

Otsustati:

10.1 Juhatus kutsub kokku võistkondade esindajad juulis 2011 teema aruteluks.

Poolt: Kõik üldkoosolekul osalenud liikmesklubide volitatud esindajad

Vastu:0

Erapooletuid:0

Päevakorrapunkt 11: Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

Ettepanek (P. Sapp): tänane üldkoosolek näitas selgelt, et üldkoosolekul on vaja koos käia tihedamini

ja rohkem suhelda oma liikmetega. Kõiki saalihokiliidus üles kerkinud olulisi küsimusi ei saa

põhjalikult käsitleda aastas korra toimuval koosolekul.

Ettepanek (T. Mölder, T. Laur): parimate valimise kord tuleks üle vaadata, praegu liialt kitsas ring

valikul, ei kaasata ka liikmesklubisid.

Otsustati:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Poolt: Kõik üldkoosolekul osalenud liikmesklubide volitatud esindajad

Vastu:0

Erapooletuid:0

Koosoleku juhataja: Ain Lillepalu (allkirjastatud digitaalselt)

Koosoleku protokollija : Janno Kaur (allkirjastatud digitaalselt)

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |