Uudised » Liidu otsused » Eesti Saalihoki Liidu 27.06.2013 üldkoosoleku protokoll

Eesti Saalihoki Liidu üldkoosoleku protokoll

27. 06. 2013, Tallinn, Automaailma saal

Liikmeid: 26

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Spordiklubi Pro Sura (80039594), Maitimi Spordiklubi (80074805), Spordiklubi Aeg (80079205), Nõmme Tenniseklubi (80005945), Jõgeva Spordiklubi Tähe (80051106), Viskoosa  Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi (80052399), Tallinna  Spordiselts Kalev (80031960), Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim (80192479), Pärnu Saalihokiklubi (80179616), Spordiklubi Saku Fortuna (80198453), Spordiklubi Sinimäe (80013962), SK Favoriit (80221904), SK Ferrata (80233847), MTÜ Tamsalu EBE (80228823), Keila Saalihokiklubi (800246904), Järvamaa Saalihokiklubi (80249481), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus (9005834), Eesti Maaülikooli Spordiklubi (80037537), SK Augur (80243923), VK Noorus (80222005), Sparta SS (80272741),  Viljandi SHK (80262702), Valga SHK (80254045) ja Tartu SHK (80240669).

Esindatud: 20

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, Spordiklubi Pro Sura, Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Jäneda Spordiklubi, Tallinna Spordiselts Kalev,  Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim,  Spordiklubi Saku Fortuna ,  Spordiklubi Sinimäe,  SK Favoriit ,  SK Ferrata,  MTÜ Tamsalu EBE,  SK Augur , VK Noorus,  Sparta SS, Viljandi SHK, Pärnu Saalihokiklubi, Eesti Maaülikooli Spordiklubi, Valga Saalihokiklubi, Järvamaa Saalihokiklubi

Päevakord:

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile

2. ESHL 2012. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

3. ESHL 2013. a eelarve kinnitamine

4. ESHL juhatuse liikmete valimine

5. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

Koosoleku algus 15.07

Koosoleku juhatajaks valiti üksmeelselt Ain Lillepalu ja protokollijaks Meelis Aab.

Ettepanek (A. Lillepalu): häältelugemise komisjon valida vajaduse tekkimisel. Ettepanek ühehäälselt vastu võetud.

Ettepanek (P. Sapp): lisada klubide liikmelisuse ülevaade päevakorra p1 juurde- poolt enamus

Ettepanek (P. Sapp): juhatuse liikmete valimine edasi lükata -  otsustati enamuse häältega, et seda küsimust arutatakse p4.

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile

 

Ülevaate liikmelisusest andis  T. Teesalu. Liikmete arv on vähenenud, sest mittetegutsevad klubid on liidust välja astunud või seadusandlusega ettenähtud korras likvideeritud. 2010-11 oli liikmeteks 32, 2012 28 ja 2013 26 klubi. Ettepanek (P. Sapp) teha ka järgmisel koosolekul ülevaade liikmelisusest ja püüda osutada klubidele rohkem abi.

Tegevusaasta ülevaates (A. Lillepalu) käsitleti liidu tegevust eelmisest koosolekust tänaseni. Käsitleti meeste koondise esinemist 2012 MM- tsüklis, naiste koondise esinemist MM- valiktsüklis ja U19 meeskonna esinemist MM- turniiril, samuti Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistluste läbiviimist. Ettekandja andis ülevaate eelmisel üldkoosolekul tehtud ettepanekute täitmisest. Enamik neist on lahenduse leidnud või sellega tegeldakse. Liidu toetusel viidi läbi 3 lastelaagrit. Arengukava väljatöötamine ja vastuvõtmine, parimate valimised, kodulehe arendus, kohtunike väliskoolitus jm.

2. ESHL 2012. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

 

T. Teesalu andis ülevaate 2012. a tegevusaruandest ja raamatupidamise poolt koostatud raamatupidamise aruandest, mis mõlemad on juhatuse ja revidendi poolt heaks kiidetud.

Ettepanek (P. Sapp, L. Jõgisu): tegevusaruandes võiks olla rohkem kriitilist analüüsi selle osas, mis ei ole õnnestunud; samuti võiks seal olla ülevaade, kui palju on erinevatele rahataotlustele negatiivseid vastuseid saadud ning veel kõiksuguseid fakte.

Otsustati kinnitada tegevusaruannet ja raamatupidamise aruannet sisaldanud 2012. a majandusaasta aruanne ühehäälselt.

3. ESHL 2013. a eelarve kinnitamine

 

T. Teesalu andis ülevaate juhatuse poolt esitatud eelarve projektist.

2013 eelarve tulud on planeeritud 132 706 eurot ja kulud 130 738 eurot.

Tulude poolel on kasvanud Kultuuriministeeriumi toetus seoses arvutusmeetodi muutusega. Toetus liidu tegevusele on kasvanud summani 12 461 eur  (2011 oli 6351, 2012 11 432), noortespordile 13 740 eur (2011 oli 11 185, 2012 13 086). Noortespordi toetusest suunatakse 75% noorteklubidele, kes vastavad seatud nõuetele.

Meistrivõistluste läbiviimise tulud- kulud peaksid jääma eelmise aastaga samasse suurusjärku. Samuti on sarnases suurusjärgus liidu tegevus- ja tööjõukulud.

Oluliselt on kasvanud rahvusvahelised liikme- ja osalustasud (2011 oli tegelik 4563, 2012  11291, 2013 eelarvesse planeeritud 10100 eur).

Küsimused (P. Sapp) eelarve seletuskirja koostamise ja põhivara kulumi osas.

Otsustati kinnitada 2013. a eelarve juhatuse poolt  esitatud kujul häälteenamusega. Erapooletuid kaks.

4. ESHL juhatuse liikmete valimine

 

Tekkinud arutelu tulemusena kaaluti võimalust lükata juhatuse valimised edasi ning seniks pikendada senise juhatuse volitusi kuni uue juhatuse valimiseni. Põhikirja järgi saab 5 aastaks valitavas juhatuses olla 1 kuni 9 liiget. Enne uue juhatuse valimist kaasata uue juhatuse liikmekandidaatide esitamise protsessi võimalikult palju liikmesklubisid. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20.08.13. Esitatud kandidaadilt on vajalik ka kirjalik nõusolek.

Arutelu tulemusena pani A. Lillepalu küsimuse hääletusele ja enamuse otsusel lükati juhatuse valimine edasi ning senise juhatuse volitusi pikendati kuni uue juhatuse valimiseni.

5. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

 

Toimus lühike arutelu eelseisvatest meistrivõistlustest, mille osas peakohtunik M. Aab lubas peatselt kuulutada välja ettepanekute esitamise vooru laiale klubide ringile. Pärast 22.07.13  ettepanekud koondatakse ja korraldatakse augustis vastav klubide koosolek.

Koosoleku lõpp 17.43

Koosoleku juhataja                                  A. Lillepalu

Protokollija                                                M. Aab

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |