Uudised » Liidu otsused » ESHL majandusaasta aruanne 2011

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Eesti Saalihoki Liit

registrikood: 80089971

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Pirita tee 12

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10127

telefon: +372 5026962

faks: +372 6031501

e-posti aadress: eshl@saalihoki.ee, info@saalihoki.ee

veebilehe aadress: www.saalihoki.ee

2

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 5

Bilanss 5

Tulemiaruanne 6

Rahavoogude aruanne 7

Netovara muutuste aruanne 8

Raamatupidamise aastaaruande lisad 9

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 9

Lisa 2 Raha 9

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 10

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10

Lisa 5 Ettemaksed 10

Lisa 6 Materiaalne põhivara 11

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed 11

Lisa 8 Võlad töövõtjatele 11

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 12

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud 12

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest 12

Lisa 12 Tööjõukulud 13

Lisa 13 Seotud osapooled 13

3

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

1. Organisatsioon

1.1. Juriidiline staatus

Eesti Saalihoki Liit on mittetulundusühing, mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas.

1.2. Tunnustatus

Eesti Saalihoki Liit on Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile ja rahvusvahelise saalihoki alaliidu liige. Rahvusvaheline alaliit International

Flooball Federation on 2011. aasta suvest Rahvusvahelise Olümpiakomitee täisliige.

1.3. Liidu liikmeskond ja üldandmed

Seisuga 31.12. 2011. a seisuga on Eesti Saalihoki Liidul (registrikood 80089971) 30 liiget:

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Spordiklubi Pro Sura (80039594), Maitimi Spordiklubi (80074805), Spordiklubi Aeg (80079205),

Nõmme Tenniseklubi (80005945), Jõgeva Spordiklubi Tähe (80051106), Koeru Spordiklubi (80031471), Tartu Ülikooli Spordiklubi (80072321),

Ääsmäe Koolispordi Klubi (80007789), Viskoosa Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi (80052399), Tallinna Spordiselts Kalev

(80031960), Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim (80192479), Pärnu Saalihokiklubi (80179616), Spordiklubi Saku Fortuna (80198453),

Spordiklubi Sinimäe (80013962), SK Favoriit (80221904), SK Ferrata (80233847), MTÜ Tamsalu EBE (80228823), Keila Saalihokiklubi

(800246904), Järvamaa Saalihokiklubi (80249481), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus (9005834), Eesti Maaülikooli Spordiklubi (80037537),

SK Augur (80243923), VK Noorus (80222005), SK Sparta (80272741), SHK Viimsi Kepp (80272118), Viljandi SHK (80262702), Valga SHK

(80254045) ja Tartu SHK (80240669).

Registreeritud harrastajate arv klubides ja spordikoolides spordiregistri 2010. aasta statistika järgi on 1876 inimest, neist naisi on 344 ja kuni 18-

a noori 990. Harrastajate üldarv on hinnanguliselt 4000.

Eesti meistriteks on tulnud spordiklubi Aeg meeskond (1995, 1998), Jõgeva Tähe (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009),

Bändidos (2002), TTÜ Spordiklubi (2005, 2007, 2008), SK Augur (2010,2011). Valitsev Eesti naiste saalihokimeister 2011 on SK Saku Fortuna.

Eesti meistriteks on tulnud spordiklubi Aeg meeskond (1995, 1998), Jõgeva Tähe (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009),

Bändidos (2002), TTÜ Spordiklubi (2005, 2007, 2008), SK Augur (2010,2011).

Valitsev Eesti naiste saalihokimeister 2011 on SK Saku Fortuna, kes on meistriks tulnud 6 korral.

Eesti noorte meistrivõistlusi peetakse aastast 1999.

Eesti täiskasvanute koondmeeskond tegutseb aastast 1995 ning on võitnud 30, viigistanud 6 ja kaotanud 36 ametlikku mängu. Eesti

koondmeeskonna peatreeneriks on soomlane Jari- Petri Anttila.

Eesti U'19 koondmeeskond tegutseb aastast 2001 ning on võitnud 16, viigistanud 3 ja kaotanud 15 ametlikku mängu.

Meeskonna peatreeneriks oli Risto Lall ja teisest poolaastast on Marko Saksing.

Eesti naiste koondis tegutseb aastast 2007 ning on võitnud 9, viigistanud 2 ja kaotanud 8 ametlikku mängu. Naiskonna peatreeneriks oli Risto

Lall ja teisest poolaastast on Talis Mölder.

1.4. Liidu põhikirjalised koosolekud

Liidu üldkoosolek toimus 21. juunil 2011. a. Tallinnas Automaailma koosolekute saalis.

Kinnitati 2010. aasta tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne ning 2011. a eelarve ja tegevuskava, peeti alaliidu 2011-2015 tegevusuundade

koostamise arutelu ning Eesti 2011/2012 meistrivõistluste juhendite projektide tutvustus ja arutelu.

1.5. Liidu juhatuse, komisjonide ja sekretariaadi tegevus

Eesti Saalihoki Liidu juhatusse kuuluvad Ain Lillepalu, Tõnis Teesalu, Meelis Aab, Tõnu Savi, Marko Saksing ja Mikko Iiskonmäki.

Liidu juhatus tegutses 2011. aastal koosolekute, telefoninõupidamiste ja meilivahetuste vormis.

Valdav tegutsemisvorm oli põhikirjast lähtuva või muu teema algatamine või küsimuse tõstatamine juhatuse liikme või peasekretäri poolt, mllele

järgnes vastav ühine meilivahetus, mille põhjal tehti otsus valdavalt ühehäälselt. Juhatuse otsused on vormistatud kirjalike otsustena. Liidu

eelarvest sai 2011. aastal tasu peasekretär.

Liit on moodustanud 5 komisjoni, mille koosseisud on järgmised:

Kohtunike komisjon: Ott Järvela (juht), Sami Rahikainen, Meelis Aab, Andrus Tõruke (vaatlejate juht)

Distsiplinaarkomisjon (žürii): Ain Lillepalu (juht), Ott Järvela, Sami Rahikainen

Noortekomisjon: Tõnu Savi (juht), Risto Lall, Tõnu Salm

Naiste komisjon: Risto Lall (juht)

Koolitus- ja treenerite komisjon: Tõnis Teesalu (juht), Risto Lall, Talis Mölder

Liidu komisjonide tegutsemine oli 2011. aastal ebaregulaarne.

Aktiviseerunud on kohtunike komisjoni tegevus koos vaatlejate süsteemi juurutamise algusega, kuid algelises vormis tegutsesid

distsiplinaarkomisjon ja treenerite komisjon, kusjuures noortekomisjon ja naiste komisjon praktiliselt ei tegutsenud.

Juhatus on huvitatud loodud komisjonide töö parandamisest ja uute seni hõlmamata valdkondade komisjonide moodustamisest.

4

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Juhatuse hinnangul on komisjonide tegevuse hoogustamine põhiline vahend alaliidu laiapõhjalise juhtimise ja arendamise vahendina. Juhatus

peab välja töötama motivatsioonisüsteemi komisjonide tulemuslikuks tegutsemiseks, et erinevaid teoreetilisi arendusettepanekuid omavad

liikmesklubide esindajad saaksid praktilise väljundi oma mõtete realiseerimiseks saalihoki arendamisel.

Ajavahemikul juuli- detsember aktiviseerus 2012-2016 arengukava väljatöötamine laiemas ringis.

Oodatud olid erinevad ettepanekud 1. septembriks. 11. septembril kogunesid saalihoki tegevussuundade arutelule 11 isikut, kes esindasid 8

liikmesklubi. Täiendavad ettepanekud olid oodatud 1. oktoobrini. 18. novembril Tamsalus toimunud Naiste saalihoki foorumile kogunesid 6 klubi

esindajad. Neist 4 (Tamsalu EBE , SK Sparta, EMÜ SK, Kuusalu Eluterve Naine) esindasid naiste klubisid ja 2 (Järvamaa SHK, Jäneda SK) teisi

klubisid. Detsembris moodustati 4 töögruppi

arengukava väljatöötamiseks 2012. aasta esimesel poolaastal.

1.6 Aasta vältel tehti ettevalmistusi kodulehe www.saalihoki.ee kaasajastamiseks. Sügisel avatud uus koduleht pakub uut kvaliteeti saalihoki

kajastamisel koos veebipõhise automaatse statistikasüsteemi ning kõikide mängude online protokollidega.

1.7 2011 toimusid kohtunikekoolitused veebruaris Kiilis, juunis Mustamäel, septembris Viimsis ja oktoobris Audenteses. Tehti ettevalmistusi

regulaarse suhtluse sisseviimiseks Skype' is. Saalihokitreenerite koolitus toimus oktoobris Tallinnas.

2011. a seisuga oli Eestis 35 kutsetunnistusega saalihokitreenerit. Tegutses kutsekomisjon.

2. Liidu peamised tegevused 2011

Liit täitis 2011. a oma põhikirjalisi ülesandeid, mille tähtsamateks tegevusteks olid:

1. XVII Eesti meistrivõistlustel osales 8 meeskonda meistriliigas, 11 esiliigas ja 17 teises liigas, 6 naiskonda X Eesti naiste meistrivõistlustel ning

ligi 40 poiste ja tütarlaste esindust noortesarjades (U'19, U'17, U'15, U'13, U'11). Eeldades ühte täiskasvanute võistkonda 20 mängijat, oli

mängijate arv meistriliigas 160, esiliigas 220, teises liigas 340 ja naiste liigas 120. Lisades siia veel ligi 40 noorteesindust 600 noormängijaga,

on meistrivõistlustel mängijate üldarvuks ligikaudu 1450;

2. Eesti meistriks tuli Augur/Wasteland;

3. Eesti naiste meistriks SK Saku Fortuna;

4. Eesti noortemeistriteks tulid Saku Fortuna (U'19), Tamsalu EBE (U'19T), Jõgeva SK Tähe (U'17, U'13), Ääsmäe (U'15) ja Paide- Järva

(U'11);

5. Koostöös Koolispordi Liiduga osalemine koolide saalihokiturniiri korraldamises;

6. Naiste koondise osalemine MM- kvalifikatsiooniturniiril Poolas (4. koht) ja U19 koondise osalemine U19 MM- turniiri A- divisjonis Saksamaal

(8. koht);

7. Eesti meistermeeskonna SK Augur osalemine Eurokarika finaalturniiril Poolas (2. koht);

8. XVIII Eesti meistrivõistluste alustamine septembris (6 meeskonda meistriliigas, 11 esiliigas ja 18 teises liigas);

9. XI Eesti naiste meistrivõistluste alustamine oktoobris 6 naiskonna osavõtul;

10. XIV Eesti U’19 (P,T), U´17, U’15, U’13 ja U’11 meistri- ja karikavõistluste alustamine sügisel;

11. Meeste koondmeeskonna ettevalmistus 2012.a MM- iks;

12. Eesti U19 koondmeeskonna ettevalmistus osavõtuks 2013. aasta MM- turniirist Saksamaal;

13. Eesti naiste koondise ettevalmistus osavõtuks 2013. a MM- turniirist;

14. Eesti parimate mängijate ja treeneri valimine klubide poolt;

15. Eesti saalihokielu koordineerimine ja igapäevane juhtimine, võistluste läbiviimine; koondiste ettevalmistamine; koolituste korraldamine;

arupärimistele ja küsimustele vastamine, projektitaotluste esitamine ja aruandlus, raamatupidamise ja arvepidamise teostamine, esindamine

avalikes institutsioonides, partnerite ja avalikkuse ees, informatsiooni levitamine, kodulehe www.saalihoki.ee toimetamine jm.

5

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad

Käibevara

Raha 14 032 22 392 2

Nõuded ja ettemaksed 10 659 11 502 3,5

Kokku käibevara 24 691 33 894

Põhivara

Materiaalne põhivara 1 000 2 201 6

Kokku põhivara 1 000 2 201

Kokku varad 25 691 36 095

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed 3 821 6 877 7,8

Kokku lühiajalised kohustused 3 821 6 877

Kokku kohustused 3 821 6 877

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 29 218 39 221

Aruandeaasta tulem -7 348 -10 003

Kokku netovara 21 870 29 218

Kokku kohustused ja netovara 25 691 36 095

6

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

2011 2010 Lisa nr

Tulud

Liikmetelt saadud tasud 59 790 55 885 10

Annetused ja toetused 38 686 44 419 9

Tulu ettevõtlusest 9 262 2 587 11

Kokku tulud 107 738 102 891

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -73 330 -71 931

Jagatud annetused ja toetused -20 239 -20 241

Mitmesugused tegevuskulud -9 817 -9 304

Tööjõukulud -9 685 -9 919 12

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 200 -1 200 6

Muud kulud -806 -325

Kokku kulud -115 077 -112 920

Põhitegevuse tulem -7 339 -10 029

Finantstulud ja -kulud -9 26

Aruandeaasta tulem -7 348 -10 003

7

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

2011 2010

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem -7 339 -10 029

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 200 1 200

Kokku korrigeerimised 1 200 1 200

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 844 2 441

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -3 056 3 080

Muud rahavood põhitegevusest -24 0

Kokku rahavood põhitegevusest -8 375 -3 308

Rahavood investeerimistegevusest

Laekunud intressid 15 27

Kokku rahavood investeerimistegevusest 15 27

Kokku rahavood -8 360 -3 281

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 22 392 25 673

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 360 -3 281

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 032 22 392

8

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 39 221 39 221

Aruandeaasta tulem -10 003 -10 003

31.12.2010 29 218 29 218

Aruandeaasta tulem -7 348 -7 348

31.12.2011 21 870 21 870

9

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 639 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest

väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- inventar 20% aastas

Annetused ja toetused

Tegevuskulude finantseerimisel kajastatakse tulude-kulude aruandes kompenseerivat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Annetusi ja

toetusi kajastatkse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus

nende väljamaksmise kohta.

Tulud

Liikme- ja sisseastumismaksud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Tulu ettevõtlusest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhisel

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid

kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või

tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 28 631

Arvelduskontod 14 004 21 761

Kokku raha 14 032 22 392

10

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Ostjatelt laekumata arved 10 534 11 502

Kokku nõuded ostjate vastu 10 534 11 502

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 216 87

Sotsiaalmaks 785 380

Kohustuslik kogumispension 12

Töötuskindlustusmaksed 67 32

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 080 499

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Tulevaste perioodide kulud 125 125

Kokku ettemaksed 125 125

11

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2009

Soetusmaksumus 6 865 6 865

Akumuleeritud kulum -3 464 -3 464

Jääkmaksumus 3 401 3 401

Amortisatsioonikulu -1 200 -1 200

31.12.2010

Jääkmaksumus 2 201 2 201

Amortisatsioonikulu -1 201 -1 201

31.12.2011

Soetusmaksumus 6 865 6 865

Akumuleeritud kulum -5 865 -5 865

Jääkmaksumus 1 000 1 000

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 1 587 5 803

Võlad töövõtjatele 1 154 575

Maksuvõlad 1 080 499

Kokku võlad ja ettemaksed 3 821 6 877

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Töötasude kohustus 1 154 575

Kokku võlad töövõtjatele 1 154 575

12

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

Saadud Tulu/amortisatsioon 31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kultuuriministeerium 21 730 -21 730 0

Eesti Kultuurkapital 20 772 -20 772 0

Eesti Olümpiakomitee 1 917 -1 917 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 44 419 -44 419 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused

44 419 -44 419 0

Saadud Tulu/amortisatsioon 31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kultuuriministeerium 17 536 -17 536 0

Eesti Kultuurkapital 15 850 -15 850 0

Ühendus Sport Kõigile 300 -300 0

Hasartmängumaksu Nõukogu 5 000 -5 000 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 38 686 -38 686 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused

38 686 -38 686 0

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

2011 2010

Mittesihtotstarbelised tasud

Liikmemaksud 59 790 55 885

Kokku liikmetelt saadud tasud 59 790 55 885

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

2011 2010

Reklaam 9 262 2 587

Muud 0 0

Kokku tulu ettevõtlusest 9 262 2 587

13

Eesti Saalihoki Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

2011 2010

Palgakulu 7 235 7 372

Sotsiaalmaksud 2 450 2 547

Kokku tööjõukulud 9 685 9 919

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2011 31.12.2010

Juriidilisest isikust liikmete arv 30 32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2010

Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud

0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused

2011 2010

Arvestatud tasu 7 235 7 285 

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |